U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ BEHANDELOVEREENKOMST tussen de therapeut van Praktijk 1Geheel en de cliënt(en).  (RBCZ Sector Psychosociaal) 

 1. Zodra cliënt na het eerste kennismakings- / intakegesprek een vervolgafspraak heeft gemaakt, is er een behandel­overeenkomst. Deze wordt op schrift vastgelegd.

 2. De behandelovereenkomst is tweeledig: Therapeut en Cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

 3. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd

 4. De behandelovereenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:

  1. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;

  2. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;

  3. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;

  4. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;

  5. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties;

  6. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. 

 1. Bij het aangaan van de behandelovereenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is ook opgenomen in de behandelovereenkomst. 

 2. De cliënt rekent contant af na de sessie, tenzij anders afgesproken.

 3. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 4. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening  wanneer cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 5. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10 euro wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

 6. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of meegedeeld. Praktijk 1Geheel is wettelijk gehouden de dossiers 15 jaar te bewaren.

 7. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken sessietarief.

 8. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van de NBVH. Op deze site kan via de kop NBVH meer informatie gevonden worden. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing.

 9. Klachten over de therapeut kan de cliënt bij de NBVH melden op info@nbvh.nl. Via de NBVH is de therapeut aangesloten bij de SCAG, een onafhankelijke geschillencommissie. Op hun site kunt u meer informatie vinden.
  Tenslotte is er nog een onafhankelijk Tuchtcollege
  Complementaire Zorg (TCZ) waarmee de therapeut is verbonden omdat hij is geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Raadpleeg voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege deze websites.
  Praktijk 1Geheel voldoet hiermee aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

 10. Praktijk 1Geheel is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 11. Praktijk 1Geheel is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Zwaluwstraat 31, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van de faciliteiten van de praktijk.

 12. Praktijk 1Geheel heeft met een collega praktijk een waarnemings-overeenkomst in geval van vakantie en/of andere onvoorziene omstandigheden waardoor de therapie geen doorgang bij Praktijk 1Geheel kan hebben en u toch graag de nodige steun wilt blijven ervaren. In overleg kunnen ook andere geregistreerde collega’s waarnemen.